موسسه آموزش عالی پیشتازان

دومین جلسه ژورنال کلاب روانشناسی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه برگزار شد. این جلسه همزمان با اولین جلسه انجمن علمی روانشناسی دانشگاه برگزار گردید. در ابتدا اعضا در خصوص نحوه مدیریت و برنامه ریزی انجمن علمی روانشناسی دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند و نقشه راه فعالیت های آتی این انجمن مشخص گردید.

سپس طبق برنامه هر دو هفته ژورنال کلاب دانشگاه ، در دومین جلسه این گروه، "مهارت های ده گانه زندگی" و نحوه آموزش آن ها به بحث و گفتگو گذاشته شد و مقاله ای در این ارتباط با نظارت سرکار خانم دکتر معصومی ، استاد بخش روانشناسی دانشگاه، مرور شد. در ادامه تمرین عملی به عنوان نمونه برای آموزش مهارت "خود آگاهی" به حضار داده شد و مقرر شد در جلسه آتی این گروه به طور مبسوط در خصوص این مهارت ها و نحوه آموزش آن ها مجدد گفتگو شود.

لازم به ذکر است که هدف ایجاد ژورنال کلاب روانشناسی ارتقا سطح دانش و مهارت دانشجویان روانشناسی می باشد که در سطح کارشناسی و در نوع خود فعالیتی بدیع، علمی و منحصر به فرد است.