رویدادها علمی

تصفیه خانه آب‬‎
باز دید از تصفیه خانه آب‬‎ شیراز
Read more

کارگاه ها و سمینارها

سمینار سیستمهای توسعه گر
کارگاه آموزشی پیش از ...
کارگاه آموزشی پیش از ازدواج (دوره های مهارتی پیش از ازدواج) در روز پنج شنبه 16/12/97 از ساعت 8 تا 13 در سالن شماره 25 با حضور سرکار خانم طاهریان برگزار می گردد. علاقه مندان به شرکت در کارگاه جهت ثبت ...
Read more
کارگاه محاوره انگلیسی در ...

فرم ١: فرم پیشنهاد موضوع و استاد راهنما كه بايستي حداكثر تا پايان ترم اول به تحصيلات تكميلي تحويل گردد.

فرم 2: فرم انتخاب استاد راهنما و مشاور كه بايستي حداكثر تا پايان ترم دوم  به تحصيلات تكميلي تحويل گردد.

فرم 3: فرم طرح پيشنهادي كه بايستي حداكثر تا پايان ترم سوم  به تحصيلات تكميلي تحويل گردد.

فرم 4: فرم گزارش پيشرفت كه بايستي هر دو ماه يك بار تا زمان دفاع از پايان نامه به تحصيلات تكميلي تحويل گردد.

فرم 5: فرم دريافت مجوز دفاع از پايان نامه و تعيين زمان دفاع كه بايستي يك ماه قبل از دفاع به تحصيلات تكميلي تحويل گردد.

فرم 6: فرم صورت جلسه دفاع  و ارزيابي پايان نامه كه بايستي قبل از دفاع به تحصيلات تكميلي تحويل گردد.

فرم 7: فرم تبديل وضعيت پژوهش محور به آموزش محور كه در صورت درخواست دانشجو، بعد از اخذ پايان نامه به تحصيلات تكميلي تحويل مي گردد.

فرم 8: فرم تاييد انجام اصلاحات طرح پيشنهادي كه در صورت تاييد طرح پيشنهادي به شرط انجام اصلاحات، بايستي حداكثر تا ١٥ روز  به تحصيلات تكميلي تحويل گردد.

فرم 9: فرم تاييد انجام اصلاحات پايان نامه كه در صورت تعيين اصلاحات توسط هيات داوران در جلسه دفاع بايستي حداكثر تا ١٥ روز  بعد از جلسه دفاع به تحصيلات تكميلي تحويل گردد.

فرم 10: فرم درخواست تمديد سنوات كه در صورتي كه  سنوات تحصيلي بيش از ٤ ترم باشد، بايستي فرم مربوطه به تحصيلات تكميلي تحويل گردد. دانشجويان توجه نمايند كه حداكثر  تمديد سنوات تا دو ترم مي باشد و پس از  ترم ٦، دانشجو محروم از تحصيل خواهد بود.

فرم 11: فرم اطلاعيه زمان دفاع از پايان نامه

فرم 12 : فرمت ارائه پايان نامه