کلاس حل تمرین ریاضی مهندسی (خانم قره باغی) روز چهارشنبه 24/8/96 ساعت 16:30-15 در کلاس 21 تشکیل میگردد