کلاس جبرانی اصول دیجیتال  با استاد هنرور شنبه 4/9/96 ساعت 12-10  کلاس 14 برگزار می گردد

 

کلاس جبرانی فیزیک الکتریسیته با استاد هنرور 4/9/96 ساعت 14-12 کلاس 35  برگزار می گردد