کلیه کلاسهای آقای خلفی نژاد تا روز پنجشنبه مورخ 16 آذر تعطیل می باشد