کلاس جبرانی آز میکرو کامپیوتر خانم کشاورز  روز دوشنبه 96/9/20 برگرار می گردد