جشن فارغ التحصیلی

تقویم آموزشی تابستان 97

تعطیلات بین ترم موسسه

تعطیلات تابستانی موسسه از تاریخ 5 تیرماه الی 17 تیر ماه می باشد. جهت انجام امور اداری و آموزشی بعد از تاریخ فوق مراجعه نمایید

امتحان عملی پایان ترم کارگاه شبکه های محلی استاد کمالی سه شنبه مورخ 1 خرداد در ساختمان 5 ساعت 17 برگزار می گردد.