اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

امتحان و تحویل پروژه درس عناصر و جزییات جبرانی استاد زارع زاده پنجشنبه 17 خرداد ساعت 13:30 - 12:30