کارگاه محاوره انگلیسی در سفر

قابل توجه دانشجویان در رابطه با عدم حضور در کلاسها

به اطلاع آن عده از دانشجویانی که در هفته اول نیمسال دوم سال تحصیلی جاری (98-97) مرتکب غیبت شده اند می رساند که غیبت آنها جزء 16/3 لحاظ خواهد شد و در صورتی که بیش از دو جلسه دیگر در کلاسها غیبت نمایند درس مذکور حذف آموزشی می گردد .           

      امور آموزشی موسسه پیشتازان

سامانه آموزشی به دلایل فنی تا 28 بهمن قطع می باشد.

آندسته از دانشجویانی که در موعد مقرر ( طبق تقویم آموزشی) انتخاب واحد نکرده اند می توانند روز دوشبه مورخ 26 شهریور برای انتخاب واحد به سایت موسسه مراجعه نمایند.

این دسته از  دانشجویان به دلیل تکمیل ظرفیت برخی از کلاسها، قادر به انتخاب بیش از 14 واحد نخواهند بود.