اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

رفع اشکال درس پژوهش عملیاتی 1 استاد کریمی اصل روز چهارشنبه مورخ 7/9/97 ساعت 13-15

امتحان میان ترم درس پژوهش عملیاتی 1 استاد کریمی اصل روز چهارشنبه مورخ 7/9/97 ساعت 15-18