کارگاه محاوره انگلیسی در سفر

قابل توجه دانشجویان در رابطه با عدم حضور در کلاسها

به اطلاع آن عده از دانشجویانی که در هفته اول نیمسال دوم سال تحصیلی جاری (98-97) مرتکب غیبت شده اند می رساند که غیبت آنها جزء 16/3 لحاظ خواهد شد و در صورتی که بیش از دو جلسه دیگر در کلاسها غیبت نمایند درس مذکور حذف آموزشی می گردد .           

      امور آموزشی موسسه پیشتازان

سامانه آموزشی به دلایل فنی تا 28 بهمن قطع می باشد.

رفع اشکال درس پژوهش عملیاتی 1 استاد کریمی اصل روز چهارشنبه مورخ 7/9/97 ساعت 13-15

امتحان میان ترم درس پژوهش عملیاتی 1 استاد کریمی اصل روز چهارشنبه مورخ 7/9/97 ساعت 15-18