اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی آز شبکه های کامپیوتری آقای مهندس زرین کمر روز پنج شنبه 15/9/97  ساعت 17:30-14   سایت  1  برگزار  می گردد.

کلاس جبرانی شبکه های کامپیوتری خانم مهندس رضوی روز پنج شنبه 29/9/97  ساعت 10-8 برگزار   می گردد .