اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی آز شبکه های کامپیوتری آقای مهندس زرین کمر روز پنج شنبه 15/9/97  ساعت 17:30-14         سایت  1  برگزار  می گردد .