اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی شبکه های کامپیوتری خانم مهندس رضوی روز پنج شنبه 29/9/97  ساعت 10-8 برگزار   می گردد .