رشته های موجود در موسسه

کلاس جبرانی شبکه های کامپیوتری خانم مهندس رضوی روز پنج شنبه 29/9/97  ساعت 10-8 برگزار   می گردد .