رشته های موجود در موسسه

کلاس جبرانی ریاضی عمومی خانم زارع (کلاس خانم بازیار) روز پنج شنبه 22/9/97 ساعت 17-15:30 برگزار  می گردد .