رشته های موجود در موسسه

کلاس جبرانی ریاضیات گسسته خانم زارع (کلاس خانم بازیار) روز پنج شنبه 22/9/97  ساعت 15:30-14 برگزار  می گردد .