اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

دانشجویان الکترونیک ضمن توجه به اطلاعیه مدیرگروه در مورد دروس ارائه شده جهت ترم آینده، تا تاریخ 97/9/17  به مدیر گروه مراجعه نمایند