رشته های موجود در موسسه

دانشجویان الکترونیک ضمن توجه به اطلاعیه مدیرگروه در مورد دروس ارائه شده جهت ترم آینده، تا تاریخ 97/9/17  به مدیر گروه مراجعه نمایند