کارگاه محاوره انگلیسی در سفر

قابل توجه دانشجویان در رابطه با عدم حضور در کلاسها

به اطلاع آن عده از دانشجویانی که در هفته اول نیمسال دوم سال تحصیلی جاری (98-97) مرتکب غیبت شده اند می رساند که غیبت آنها جزء 16/3 لحاظ خواهد شد و در صورتی که بیش از دو جلسه دیگر در کلاسها غیبت نمایند درس مذکور حذف آموزشی می گردد .           

      امور آموزشی موسسه پیشتازان

سامانه آموزشی به دلایل فنی تا 28 بهمن قطع می باشد.

به اطلاع دانشجویان می رساند:

مطالب زیر بعنوان پیشنیاز این درس  مطرح می باشد. درجلسه آینده یک آزمون مقدماتی از این مطالب برگزار خواهد شد.

  1. معادلات دیفرانسیل
  2. اعداد مختلط
  3. KVL , KCL
  4. Phasor
  5. ماتریسها