ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

چشم انداز

چشم انداز مؤسسه آموزش عالي پيشتازان

توسعه موسسه آموزش عالي پيشتازان مفهومی چندجانبه است و برداشتن هر گام موثر در این امر مستلزم ظرفیت سازی فضایی، مالی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمي- آموزشي و ... در مقیاس منطقه اي و استاني است. به همین جهت عرصه توسعه، عرصه کار و تلاش آرزومندانه، باورمندانه و مسئولانه با نیروی دانایی و به یاری برنامه و سازماندهی­است و با تعجیل، بی­حوصلگی، یأس و بدبینی مناسبتی ندارد.

اساسی­ترین مساله فراروی توسعه موسسه تدارک و تجهیز منابع پشتوانه تداوم آموزش دانشجويان با استفاده از پتانسیل­های موجود، افزایش ظرفیت­ها و ارتقاء شرایط علمي موسسه است. بدین ترتیب مهمترین مسئله تدوین راهکارهایی است که منجر به ارتقاء سطح علمي دانشجويان تا به تبع آن بتوان به توسعه علمي در سطح منطقه دست یافت. بخش عمده­ای از این فرصت­ها و قوت­های قابل اعتنا در محیط پیرامونی و محیط درونی موسسه را شناخته­ایم، فقط بایستی بطور هدفمند و برنامه مند از آنها بهره­برداری کنیم.

همچنين تعیین چشم انداز و ماموریتهای مؤسسه نیز مستلزم دو نگاه ملی و استانی است. بخشی از این سیما و مأموریتها بایستی با توجه به قابلیتهای استان و استانهاي همجوار كه قبلاً مورد بررسي قرار گرفته بود، باشد و بخشی دیگر در سياستهاي ملی و تجربيات بدست آمده در ديگر مراكز آموزشي كشور جستجو و تعیین شود.

بر بنیان این فرصت­ها و امکانات، چشم­انداز آینده توسعه مؤسسه را ترسیم می کنیم، ما برآنیم که:

1-  کیفیت مطلوب علمي-پژوهشي از طریق ارتقاء کیفیت آموزشي فراهم شود.

2-  موسسه آموزش عالي پيشتازان را به دانشگاهي توسعه يافته و برتر در سطح منطقه جنوب ايران تبدیل کنیم.

3-  موسسه آموزش عالي پيشتازان پيشرو در زمينه تربيتمتخصصانيمتعهد،متخصص، خلاقوكارآفرين جهت ورود به بازار كار